Semantisk teknologi forenkler jobben


Daglig leder Derek Göbbel i Avito Loops

Avito Loops utvikler sky baserte løsninger som forenkler og effektiviserer arbeidsprosesser, analyse og rapportering ved bruk av semantisk teknologi.

AV HANS CHRISTIAN FÆRDEN – HCF@INGENIORNYTT.NO

Vårt fokus er spesifikke problemstillinger i et prosjekt eller i en prosjektportefølje, i en prosess eller opp mot en bestemt rolle der behov for raskt å kunne integrere store datamengder på tvers av ulike interne og eksterne systemer og fil format oppstår, forteller Derek Göbel, administrerende direktør i selskapet det rent norske selskapet Avito Loops AS.

Som eksempel nevner han at selv med sofistikerte prosjekt- planleggingsverktøy og integrerte ERP system brukes det ofte mye tid i prosjektplanlegging, gjennomføring og rapportering på sammenstilling av ulike datakilder. Det kan være at leverandører av utstyr og arbeidspakker leverer sine estimat for tid og kost fra sitt planleggingssystem i PDF format, kontraktør lister ligger i ulike excel filer separat fra ansatte, endrings ordrer i format som prosesseres i utakt med kost rapporteringen og HR avdelingens ferie lister ikke knyttes automatisk opp mot pro- sjektleders aktivitetsplaner.

Sammenstiller fra ulike kilder

Loops muliggjør at informasjon i ulike kilder kan sammenstilles i en strukturert database ved bruk maskinlæring som forstår innholdet og knytter sammen de rette relasjoner. Videre gjør bruk av forretningslogikk og algoritmer for optimalisering det mulig å foreta analyser og hente ut potensial i forbedringer og besparelser på en enkel og effektiv måte.

I prosjektsammenheng kan dette være bedre sporing av tid og kost, bedre ressurs utnyttelse på tvers av en prosjektportefølje og raskere konsekvensutredning og beslutningsstøtte for håndtering av operasjonell og finansiell risiko. Ettersom originale fil format og grensesnitt ivaretas og dette er en sky basert løsning kan Loops implementeres på kort tid og med minimal forstyrrelse og opplæringsbehov for de involverte. Bruk av Loops som en ny og innovativ løsning har vist seg å gi store og direkte besparelser i komplekse arbeidsprosesser for lokale og internasjonale aktører.

Les mer på: avitoloops.com


Aktuellt...