Prosess og Endringsledelse

Ny teknologi representerer et stadig større potensial for effektivisering av arbeidsprosesser. Men innføring av nye digitale løsninger garanterer ikke effektiviseringsgevinst i seg selv. Implementering av ny teknologi gir som regel ikke gevinst med mindre man får de ansatte med på å endre arbeidsprosessene i takt med teknologiendringene.

Krav til effektivitet fordrer større grad av automatisering av enkle arbeidsprosesser. Vi undersøker ulike aspekter av prosesser og teknologi, og gir anbefalinger som bidrar til å optimalisere effektiviteten i arbeidsprosessene ved å maksimalisere effekten av IT-investeringene. Våre rådgivere hjelper deg med å oppnå målbare resultater gjennom å identifisere, skissere og implementere forbedringer i leveransekjedene eller i støtte- og ledelesefunksjonene

Akselererende behov for endring stiller større krav til endringsledelse. For organisasjoner som ikke er vant til målinger for å skape forbedring vil innføring av målinger og effektmål være en stor oppgave. Våre rådgivere kan bidra med å utvikle strategier som omhandler virkningen på mennesker skapt av endringer i strategi, struktur, prosesser og teknologi. Vi kan bidra med rådgivning knyttet til endringsledelse for å ta ut potensialet for effektivisering gjennom IT-investeringer.

Vi har erfaring med at dersom alle berørte parter i virksomheten forstår målet med endringene og behovet for økt effektivitet ved bruk av digitale løsninger, er det en vesentlig større sannsynlighet for å lykkes med innføringen og økt lønnsomhet for alle berørte parter.

Vi bidrar med

  • Kartlegging av arbeidsprosesser og applikasjonsstøtte for prosessoptimalisering

  • Forbedret evne til å fokusere innsatsen på viktige prosesser og muligheter for forbedring

  • Implementere endringer av arbeidsprosesser i organisasjonen for å skape effektiv bruk av ressurser og redusere tverrfaglige barrierer i organisasjonen

  • Standardiserte pasientforløp i helsesektoren

Referanser:


Aktuellt...