Kvalitet og Risikostyring

Økt kvalitet er ikke en tilleggskomponent i et produkt eller tjeneste – kvalitet er integrert i alle faser av produksjonen. Den primære metoden for å sikre kvaliteten på tjenestene er hensiktsmessig planlegging, tildeling av tilstrekkelige kvalifiserte ressurser, bestemmelse av riktig verktøy, og etablering av strenge program og prosjektledelses regimer.

Våre rådgivere kan bidra med å kvalitetssikre og risikovurdere komplekse prosjekter eller prosjektporteføljer og gi veiledning på hvordan håndtere risiko knyttet til planlegging, gjennomføring og endringsledelse – samlet det som er avgjørende for om prosjektet oppnår ønsket gevinst.

Vi har erfaring i å identifisere og kontrollere finansiell og operasjonell risiko knyttet til endringer av arbeidsprosesser og IT-systemer. Herunder implementering av kvalitet, forbedring og styringssystemer.

Kritiske områder for forbedringer
  • Effektive arbeidsprosesser, organisasjonens produksjonskapasitet og kundetilfredshet

  • Økt fokus på å finne rot årsaker – gjennomføre forebyggende og korrigerende tiltak

  • Utvidet evne til å forutse og reagere til interne og eksterne risikoer og muligheter

  • Aksept for internt fokus på både inkrementelle forbedringer og nytenkning

  • Økt bruk av læring for å skape forbedring og innovasjon

Prosjektanalyser – hvor kommer risikoen fra?
  • Misforhold mellom kravspesifikasjonen og forretningsmål?

  • Manglende reguleringer i kontrakt som forhindrer måloppnåelse?

  • Har levererandøren tilstrekkelig kompetanse og kapasitet?

  • Har din organisasjon tilstrekkelig kompetanse og kapasitet?

Referanser:


Aktuellt...