Fasilitering av strategiprosesser

Å kunne løfte blikket og se utfordringene en organisasjon står midt oppe fra et nøytralt perspektiv for så å kunne ta riktige strategiske valg, kan være krevende.

Offentlige virksomheter står overfor økende press for å kontrollere kostnadene samtidig som de er pålagt å øke tilgjengelighet og kvalitet på tjenestene overfor publikum. Dette krever at ledere og ansatte aggressivt forfølger en rekke strategiske initiativer som medfører store endringer i egen organisasjon.

Flere av våre rådgivere har erfaring fra lederstillinger i offentlige virksomheter, utdannelse i fasilitering av strategiprosesser, og har mye erfaring med å bistå virksomhetsledere med gjennomføring av slike prosesser. Vi har erfaring med forskjellige verktøy/metoder for alle faser av en slik prosess.

Vi bistår organisasjoner med å styrke ITs evne til å levere på virksomhetens strategi og behov
  • Bistand til gjennomføring og ledelse av IT- strategiprosesser

  • Bistand til å definere mål og handlingsplaner

  • Tiltak for å oppnå bedre samhandling mellom fagdelinger og IT

  • Gjøre strategiske og operative vurderinger av IT-virksomheten og IT-prosjekter basert på lønnsomhet og forretningsverdi

  • Implementere nye IT løsninger og sikre en effektiv styring av leverandører

  • Sikre at IT-operasjonen er i overensstemmelse med regulatoriske krav og policies

Gjennomføring på strategisk nivå

I strategiske programmer og prosjekter er det i tillegg til arbeidet som gjøres i program-/prosjektgruppen ofte behov for viktig arbeid på ledelses-nivå:

  • Virksomhetens styre vil vanligvis være involvert i strategiske prosjekter, enten det dreier seg om strategiprosesser eller gjennomføring av strategiske tiltak. Dialogen med styret inkluderer alt fra involvering frem til vedtak og beslutning om oppstart, til rapportering og oppfølging av fremdrift. Flere av våre rådgivere har lang erfaring både med tilretteleggelse av styrearbeid og som styremedlem.

  • I strategisk samarbeid er dialogen på ledelsesnivå mellom samarbeidspartnerne viktig. Våre rådgivere kan bistå ledelse og styre med forberedelse og gjennomføring av denne dialogen.

Referanser:


Aktuellt...